ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ตั้งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 : พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

“พล.อ.สนธิ” พร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ “สุรยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ล่าสุด ที่ทำเนียบฯ ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์เป็นนายกฯคนใหม่แล้ว

วันนี้ (1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.15 น.ที่ผ่านมา ได้มีขบวนรถของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) และคณะอันประกอบด้วย พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะเลขาธิการ คปค. มายังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศมารอทำข่าวจำนวนมากมีการคาดว่าการเดินทางมาของคณะ คปค.ครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการนำรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งต่อไปก่อนหน้านี้ พล.อ.สนธิ ได้ยอมรับว่าได้ทาบทาม พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยหากเป็นไปตามนี้ถือว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ของประเทศไทยสำหรับบรรยากาศที่ห้องงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล ขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี และล่าสุดเมื่อเวลา 16.56 น. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลินได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพล.อ.สุรยัทธ์ เป็นนายกฯคนที่ 24 แล้วสำหรับบรรยากาศที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.อ.สนธิ พร้อมด้วยคปค.ในฐานะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างคับคั่ง โดยสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทีวีพูล) ได้ถ่ายทอดพิธีดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ 16.45 น.สำหรับบรรยากาศที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.อ.สนธิ พร้อมด้วยคปค.ในฐานะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างคับคั่ง โดยสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทีวีพูล) ได้ถ่ายถอดพิธีดังกล่าวตั้งแต่เวลประมาณ 16.45 น.[font color=Darkorange]จากนั้นเวลาประมาณ 17.00 น. พล.อ.สนธิ และ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.สนธิ เป็นผู้อ่านประกาศพระบรมราชโองการ โดย พล.อ.สุรยุทธ์ รอรับพระบรมราชโองการพร้อมด้วย พ.อ.หญิงคุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์ ภริยา[/font]หลังจากรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแล้ว พล.อ.สรุยุทธ์ พร้อมภริยา ได้ทักทายกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[font color=Darkorange]เมื่อเวลาประมาณ 16.45 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพล.อ.วินัย ภัททิยกุล เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการ และต่อมา พล.อ.สุนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการ ความว่าประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันไปพรางก่อนจนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปนั้น บัดนี้ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ สมควรได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจากนั้นพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายคำนับพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการ และเปิดกรวยหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายคำนับและกลับมาประจำที่เดิม และถวายคำนับอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี[/font]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[font color=Darkorange]วันนี้ (1 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 17.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ได้แถลงกับสื่อมวลชนโดยย้ำถึงเป้าหมายใน 2 เรื่องหลัก คือ ปัญหาทางการเมือง และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือต้องการให้เกิดความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติ โดยระบุว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวส่วนมาจากความไม่เป็นธรรม“ผมขอวิงวอนและขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้แก้ปัญหาทั้งสองได้ลุล่วง ผมจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด คือประมาณ 1 ปี เมื่อจบภารกิจตรงนี้แล้ว หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะมีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่ต่อไป”พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวว่า จะใช้เวลาใน 1 สัปดาห์ เพื่อเลือกเฟ้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยจะเน้นความเป็นกลาง มีความรู้และเต็มใจทำหน้าที่“ผมจะเป็นตัวของตัวเอง เป็นกันเองกับทุกฝ่าย ทุกส่วน เพื่อรับข้อมูล เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน โดยยืนอยู่บนระบบของคุณธรรม ความเป็นธรรม เสมอภาคและซื่อสัตย์”เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าไม่ยุ่งการเมืองทำไมจึงรับตำแหน่ง พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวว่า สาเหตุที่รับเพราะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน) ได้ไปพบและอธิบายถึงความจำเป็นของสถานการณ์บ้านเมืองและหารือกันถึงความเหมาะสม แต่ถ้าให้ตอบตรงๆ ไม่ได้คิดรับตำแหน่ง แต่ด้วยความจำเป็นจึงต้องรับหน้าที่นี้เพื่อชาติบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ยังได้ย้ำว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ไม่เน้นจีดีพี แต่จะวัดกันด้วยดัชนีความสุขของประชาชนในประเทศ[/font][spoil=ประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์]เกิด - 28 สิงหาคม 2486 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ พ.ท.พโยม จุลานนท์ กับนางอัมโภช จุลานนท์สถานภาพ - สมรสกับ พ.อ.หญิง คุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์ (สกุลเดิม "สันทัดเวช")การศึกษา

ก่อนรับราชการ

- ร.ร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

- ร.ร.เซนต์คาเบียล

- ร.ร.สวนกุหลาบ

- ร.ร.เตรียมทหาร

- ร.ร.นายร้อย จปร. รุ่น 12 ปี 2508เมื่อเข้ารับราชการแล้ว

- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ พ.ศ. 2509

- หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม พ.ศ. 2509

- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511

- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 52 พ.ศ. 2516

- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2517

- หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2517

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2536ประวัติการทำงาน

- ประจำศูนย์การทหารราบ พ.ศ. 2508

- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 31 พ.ศ. 2509

- ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยรพิเศษ กองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่2 พ.ศ. 2513

- ครูโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ. 2515

- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23 พ.ศ.2521

- ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 กองพลรบพิเศษที่ 1 พ.ศ.2526

- ผู้บัญชาการกองรบพิเศษที่ 1 พ.ศ.2532

- ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พ.ศ.2535

- แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ.2537

- ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก พ.ศ. 2540

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พ.ศ.2540

- ผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2541 - 2545

- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.2545 -2546ตำแหน่งพิเศษ

- ราชองค์รักษ์เวร พ.ศ. 2526

- นายทหารคนสนิท นายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) พ.ศ. 2521-2531

- นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2531

- สมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2535 และ 2539

- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกล้าหาญ

- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2517

- เหรียญกล้าหาญ รามาธิบดี (รามมาลา) พ.ศ. 2533

- มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2535

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538

- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. 2539เกร็ดชีวิตพ.ท.พโยม จุลานนท์ บิดาของพล.อ.สุรยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่งระดับแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันในนาม "สหายคำตัน" โดยได้หนีเข้าป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 ขณะที่พล.อ.สุรยุทธ์ เพิ่งอายุได้แค่ 6 ขวบ และเรียนอยู่ชั้น ป.2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลหลังจากพล.อ.สุรยุทธ์ รับราชการในยศร้อยตรี ในปี พ.ศ. 2508 ได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรเสนาธิการทหารบกที่สหรัฐอเมริกา และทำงานในหน่วยรบต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ในขณะที่บิดาก็ยังเป็นแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นพลเอกสุรยุทธ์ เป็นผู้นิยมการเดินป่าชมธรรมชาติ เป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาของเยาวชนกลุ่ม"รักษ์เขาใหญ่" ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในชื่อ "ลุงแอ๊ด" หลังจากเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2546 ได้อุปสมบท และออกธุดงค์ในภาคอีสาน[/spoil]

==================================================

Credit Pic,Profile & News : ManagerOnline[manager.co.th]

==================================================/me ได้นายกฯใหม่แล้วปัญหาจะได้น้อยลงซะที
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา